Kontakt bestyrelsen

Stine Nielsen

Formand
Bestyrelsesmedlem

Dennis Krzanovic

Bestyrelsesmedlem

Berit Sidelmann

Bestyrelsesmedlem

Katarina Clausen

Bestyrelsesmedlem