Introduktion 

Denne skrivelse indeholder punkter, der udgør husordenen for beboere i Mathilde Parken. Det gælder om, at alle beboere i Mathilde Parken kan lide det miljø, hvori de bor, og at alle kan acceptere disse omgivelser og ikke bliver generet af andre beboeres opførsel m.v., eller endda selv er årsag til gener. 

  

Vi lægger stor vægt på og ønsker ved denne husorden at opretholde et godt naboskab, et roligt og attraktivt sted at bo samt skabe mindst mulig gene naboerne imellem med hensyn til støj og uro. 

  

Den enkelte ejer er ansvarlig for at overholde følgende regler: 

  

Støj 

Overordnet henstilles der til, at man døgnet rundt omgås enhver form for lydgivende apparater (husholdningsmaskiner, værktøj, stereoanlæg og tv, musikinstrumenter osv.) med mest mulig hensyntagen til de øvrige beboere. 

  

Enhver form for hamren og brug af boreværktøj eller lignende må kun finde sted fra kl. 07.30 til kl. 19.00 mandag-fredag og fra kl. 10.00-16.00 i weekender. 

  

Brug af musikinstrumenter, musikanlæg, TV m.v. må ikke genere ejendommens øvrige beboere, og brug af støjende underholdning skal almindeligvis helt undgås i tidsrummet kl. 22.00-9.00. Man bør, så vidt muligt, oplyse sine naboer om »risiko for støj efter kl. 22.00« i forbindelse med fester eller lignende. Sæt en besked på indgangen. Vis hensyn til dine naboer, så viser de forhåbentlig også hensyn til dig. 

  

Føler man sig generet af en anden beboers støj, bør man venligt henvende sig direkte til vedkommende. Det sker ofte, at støjproblemer skyldes ubetænksomhed, eller at man ikke er opmærksom på, at man frembringer støj, og den slags problemer kan derfor ordnes i mindelighed, hvis man henvender sig venligt til »støjkilden«. 

  

Affald 

Affald skal i lukkede poser! Affald må kun komme i affaldsskakter eller ejendommens affaldscontainere og skal være indpakket i egnede poser, der lukkes, således at forurening og lugtgener undgås. Affald må ikke henkastes i trappeopgangen eller andet sted på ejendommens grund. 

Til papir, pap og glas har kommunen opsat containere på parkeringspladsen, som skal benyttes til disse affaldstyper, OG KUN DET. PAPCONTAINEREN BLIVER IKKE TØMT, HVIS DEN INDEHOLDER ANDET END PAP. 

Batterier, plast og metal skal sorteres og afleveres i de af kommunen opstillede beholdere.  

Affald og kasserede brugsting, der ikke kan fjernes af den almindelige dagrenovation, skal omgående fjernes af ejeren ved egen foranstaltning. Det anbefales, at man anvender kommunens offentlige containerplads. 

 

Husdyr 

Det er tilladt at holde almindelige, mindre husdyr i ejendommen, som f.eks. hamstere, fugle, katte osv. Det er dog en forudsætning, at disse husdyr bliver i lejligheden. Katte må således ikke løbe frit på ejendommens område, ligesom der ikke må indrettes voliere af nogen art på altaner og terrasser. 

  

Ønsker man at holde hund, skal det skriftligt meddeles Grundejerforeningen via administrator. Hundeejeren forpligter sig til at underskrive et sæt af nærværende bestemmelser om husdyr. 

  

Hunde skal altid bære deres lovpligtige identifikationsmærke, så ejeren på given foranledning kan kontaktes. 

  

Grundejerforeningen kan ikke nægte besøg af hund, medmindre den er til gene for ejendommens beboere. 

  

Husdyr som slanger, edderkopper, eller andre dyr, der skaber en naturlig utryghed for beboere i ejendommen må ikke holdes uanset anskaffelsestidspunktet. 

  

Ovennævnte begrænsninger gælder ikke dyr, der er flyttet ind før vedtagelsen af husordenen fra oktober 2009. 

 

Almindelige regler: 

· Det påhviler ejeren af husdyr at træffe de foranstaltninger, der efter forholdene må anses for påkrævet, for at dyret ikke volder sig selv eller andre skade. 

· Ejeren er pligtig til at erstatte den skade dyret eventuelt måtte forvolde. 

· Det er enhver husdyrejers pligt at holde sit husdyr i en sundhedsmæssig forsvarlig stand. 

· Hunde skal holdes i snor på ejendommens område og må ikke overlades til personer, der ikke har den fornødne kontrol over dyret. Hunde skal være således afrettede, at dets ejer/ledsager har fuld kontrol med dets adfærd. 

· Et husdyr må på ingen måde genere ejendommens øvrige beboere med vedvarende larm eller lugt. 

· Efterladenskaber fra husdyr på bebyggelsens område, herunder fortove, parkeringsplads og græsarealer skal fjernes omgående af dyrets ledsager. 

· Hunde og andre dyr må ikke færdes på legepladsen. 

· Konstateres det, at ovenstående regler ikke overholdes, kan det medføre, at bestyrelsen kræver, at husdyret omgående skal fjernes fra ejendommen. 

 

Trappeopgangene 

Af hensyn til adgangs- og flugtveje ved en eventuel brand skal trappeopgangene trapperne holdes fri for alle genstande. Én lille måtte er tilladt foran den enkelte lejligheds hoveddør. 

Af hensyn til vores alles sikkerhed skal denne bestemmelse følges. 

Arealet under trappen på stueplan må dog benyttes til barnevogne og handicaphjælpemidler, så længe det ikke er til gene for flugtveje og adgang til lejlighederne. 

Det er ikke tilladt at ryge i elevatorer og på trappeopgange. 

  

Bygningen 

Forurening og beskadigelse samt graffiti på ejendommens døre, vinduer, trapper, gange, murværk m.v. skal omgående udbedres af den husstand, der har forårsaget ødelæggelsen. Det samme gælder beskadigelser hidrørende fra børns leg. 

  

Zinkinddækningerne må ikke gennembrydes for noget formål (der må ikke bores huller eller lignende), idet dette vil starte en nedbrydning af materialet.  

Der må ikke bores huller i murværk uden for. 

Snore til f.eks. vasketøj, må ikke fæstnes til murværk, tagrender eller træværk. 

Altankasser: 

Altankasser skal hænge på indersiden af altanen. Beplantning og vedligeholdelse af beplantningen må ikke være til gene for ejendommens øvrige beboere. 

  

Markiser: 

Opsætning og udformning/farve skal godkendes af bestyrelsen, INDEN OPSÆTNING, da det bygningsteknisk skal være forsvarligt, ligesom vi gerne vil sikre os et pænt, ensartet udseende byggeri. 

 

Antenner: 

Der må ikke opsætte nogen form for antenner, herunder parabolantenner på ejendommens ydervægge, altaner, terrasser, tag eller øvrige fællesområde. 

  

Navneskilte: 

Man skal straks ved indflytningen selv opsætte navneskilt på sin postkasse og på dørtelefonen. For at det kan blive nogenlunde ens og pænt, bør man benytte maskinskrevet, let læselig tekst på hvid baggrund. Plastik ”holder” til postkasse og dørtelefon kan afhentes hos vicevært og opsættes af lejlighedsejer, så det fortsat er pænt og nogenlunde ens. 

   

Parkering: 

Parkering af biler og motorcykler må kun finde sted på de oprettede parkeringspladser på ejendommens grund. Parkering af cykler og lignende må kun ske de steder, hvor der er opsat cykelstativer. Campingvogne og trailere må maksimum henstå på parkeringspladserne i 48 timer. 

Alle beboere med Folkeregisteradresse i MP kan tilmelde biler som de er registeret som ejere eller brugere af.  

 

Grill: 

Der må kun benyttes gas-grill på altanerne. Grillning må ikke foretages på fællesarealerne. 

Ved brug af grill skal der tages hensyn til naboer og gældende regler om brandsikkerhed. Bålsted er ikke tilladt på Mathildeparkens område; hverken på altaner, terrasser eller fællesarealer. 

 

Emhætte :

Der må kun installeres emhætter i køkkenet, der er specielt beregnet til ejendomme med centralsug, da der ellers kan forekomme lugtgener i andre lejligheder. 

 

Leg, boldspil mm. :

Alle former for boldspil på p-plads, samt i nærheden af biler og bygninger er ikke tilladt.  

Gangarealerne må ikke benyttes til leg med kørsel på cykel, løbehjul og lign. 

 

Fyrværkeri: 

Ved affyring af fyrværkeri skal de til enhver tid gældende regler i Danmark overholdes. Der må ikke affyres fyrværkeri i en afstand af under 10 meter fra nærmeste bygning og bil. 

 

Hække: 

Der må ikke ske passage gennem hækkene i stueetagerne. Der må gerne opsættes trådhegn mellem terrassen og hækken, for at forhindre passage. Dette må dog maksimum være 1,5 meter højt og det skal fæstnes med tynde metalpinde.  

 

Kontaktinformationer: 

Bestyrelsen skal kontaktes skriftligt ved brug af kontakt formularen på foreningens hjemmeside: www.mathilde-parken.dk  

Administrator kan kontaktes ved skriftligt henvendelse på administrationhillerod@advodan.dk 

Vicevært kan kontaktes via telefon i telefontiden 8.30 – 9.00 på hverdage.  

  

Gældende husorden, vedtaget på ordinær generalforsamling den 14. maj 2019.                                                                                                                      

Med venlig hilsen  

Bestyrelserne